BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ THÀNH PHỐ 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11           1       1       1       1                 1     1                                 1   1             1 1 1   00
01 10   1   1       1           1                         1 1   1 1             1                                 1         01
02 12         1     1               1               1       1 1   1 1       1   1   1         1                             02
03 10         1               1                       1                 1           1         1 2     1               1     03
04 9 1   1   1                       1         1                                               1     1           2         04
05 13           2 1               1     1       1   1     1     1     1       1                       2                     05
06 12           1         1   1       1       1                                 1 1         1     1   1     1             1 06
07 6                           1               1                   1               1                   1       1           07
08 12           1       1       1 1     1 1       1 1 1             1                   1                   1               08
09 16       1   1       1     1         1               1 2   1     1               1   1 1       1       1 1               09
10 10                         1   1       2     1                     1 1               1 1                       1         10
11 6                 1       1     1     1       1                                                                   1     11
12 8 1               1 1                                 1             1           2                         1             12
13 10   1         1             2   1                         2   1         1                                   1           13
14 13         1         1         1   1     1   1       1                   1   1   1                     2     1           14
15 12     1             1 1       1                   1 1     1       1   1         1       1           1                   15
16 9               1                 1           1                   1 1 1                   1   1             1           16
17 16         1           2   1     1         1   1     1     1         1 1           1           1         1 1       1     17
18 12 1     1       1                     1         1           1             1   1     1               1         1 1       18
19 13         1 1       1                   1     1 1   2             1       1 1                       1 1                 19
20 11 1             1       1                           1             1   1               1       2     1     1             20
21 12                 1   1                       1 1           1     1                 1   1   1           2   1           21
22 9 1 1                           1                         1   1     1                         1       1         1       22
23 7 1 1     1                                                 1                 1 1                       1               23
24 14     1     1   1   1                               1     1       1             1 1         1 1     1         1       1 24
25 14   1     1     3       2       1   1               1 1               1       1                                   1     25
26 18       1         1           1   1       2     1   1           1               1     1 2         1 1   1 1   1         26
27 14   1 1       1   1       1     1   1     1     1                   1               2   1     1                         27
28 7         1   1   1                                                       1                                   1 1   1   28
29 8         1                     1     1 1                   1   1             1                         1               29
30 16 1     1   1       1                               2             1                   3 1   1   1 1       1     1       30
31 18   2   1   1     1 2 1                       2   1       1                         1             1 1       1         2 31
32 11     2   1   1                 1         1 1     2     1                                           1                   32
33 15   1 1                         1                       2     2           1   1 1               1       1   1       1 1 33
34 13     1                                           1       1   1 1       1 1 1         1     1   1     1           1     34
35 9       1                 1   1                       1           1     1   1                               1   1       35
36 9                                 1 1                 1 1         1                     1           1   1     1         36
37 10     1 1             1       1                           1 1         1           1     1                           1   37
38 16         1     1   1 2       1             1   1       1   1   1     1     1     1         1 1                         38
39 8           1                                             1   1 1 2                             1                 1     39
40 13         1       2         2               1   1 1             1                         1     1             1   1     40
41 6 1                                 1           1       1 1                                       1                     41
42 10         1     1           1                 1   1   1                 1               1   1             1             42
43 7     1                                                     1           1                                   1   1   2   43
44 10                                             1               2 1         1             1         1           1 1   1   44
45 14       1               1       1       1     1             1         1     1   1 1       1         1             1   1 45
46 12               1             1     1     1       1                 1 1         1                     1     1 1       1 46
47 15     1           1 1   1         1   1 1   1           1       1         1               1   1                     1 1 47
48 4 1                                               1                         1                                     1     48
49 7           1                                                 1         1         1     1           1       1           49
50 12                   1 1         1 1                                 1   1     1           1 1 1       1         1       50
51 15 2   1 2                   1 1             1                       1         1 1 1       1 1                       1   51
52 8             1 1                   1     1                   1             1           1             1                 52
53 7                     1 1     1                                 1   1                                   2               53
54 13             1         1               3 1     1                     1 2                   1                   1     1 54
55 9       1 1   1                                         1                   2         1     1               1           55
56 9             1                   1               1           1                     1 1         1         1     1       56
57 10   1             1               1     1             1                 1 1         1               1               1   57
58 15                             2 1         1         1                 1   1               1 1   1     2           1   2 58
59 7             1       1     2       1                     1                                                   1         59
60 10               1 1           1                       1               1   1         1 1           1             1       60
61 12   1                           1 1   1             1                     2       2   1                 1 1             61
62 7                   1                   1 1             1 1                         1                               1   62
63 10                       1 1                   1         1     1       1         1           1   1 1                     63
64 7     1               1       1                                                   1         1       1   1               64
65 13 1 1                       1 1               1         1       1       1                       1       1       1 2     65
66 11                       1   1               1         1 1                   1     1 1 1                       1       1 66
67 11           2           1             1                 1                 1               1     3     1                 67
68 8           1                   1     1                             1                     1               1       1   1 68
69 10   1                   1 1                   1 1                                             1     2     2             69
70 8         1   2     1                     1         1   1             1                                                 70
71 7 1   1             1           1   1                                               1 1                                 71
72 11 1   1       1 1                                 1     1             1                         1 1       1     1       72
73 13   1             1               1           1   1       1     1 1     1   1     1     1                       1       73
74 6               1                 1                                           1         1                     1   1     74
75 15 1     1 1               1             1 1         1             1       1   1                 2       1     1     1   75
76 9           1     1     1           1 1                     1       1                       1             1             76
77 5 1                     1 1                   1             1                                                           77
78 14                         1 1     1   1 2             1     1           2           1     1       1         1           78
79 8             1                                 1                 1   1                       1           1 1       1   79
80 6     1                                   1             1           1                 1                               1 80
81 11       1         1     1           1     1                   1       1     1   1                     1     1           81
82 10   2       1             1       1         1                         1 1           1                             1     82
83 8 1             1         1           1                                       1     1                             1 1   83
84 11           1           1             1 1           1     1   1                   2     1               1               84
85 9                 1         1       1       1 1           1                       1 1                         1         85
86 6                       1                       1     1     1   1             1                                         86
87 5                           1       2       1                                                             1             87
88 7                     1               1         1     1                               1       1 1                       88
89 10             1                         1                           1         1         1 1         1 1   1       1     89
90 13 1                                   1 1                           2       1   1         1         1     1 2         1 90
91 10                       1                           1       1   1                 1       1           2     1   1       91
92 6                           1                                   1 1         1                     1                 1   92
93 9     1 1     2       1   1                       1                                                             1     1 93
94 16             1 1     2 1     1 1   1       1   1 1                           1                   1   1         1     1 94
95 19                     1   1     1 1   1 2 1   1   1   1     2             1           1 1   1                       1 1 95
96 11                 1                       1 1                 2   1       1                     2 1   1                 96
97 13   2 1             1             1   1         1     1                       2   1       1                         1   97
98 9         1                                                             1         1   1   2               1   1     1   98
99 16       3         1       1       1       1 2     1                 1     1   2               2                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty